نمایش 10 گفتار اتفاقی از 18526 گفتار موجود

نمایش 10 گفتار اتفاقی از 18526 گفتار موجود

مادر، شاهکار طبیعت است.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

آنچه فرزند درباره ی پدر می اندیشد مهم نیست؛ چگونه پدر بودن مهم است.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

ما باید با فرزندانمان چنان رفتار کنیم که خداوند با ما رفتار می کند.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

به میزان افراد بشر، نیکبختی وجود دارد، اما به دست آوردن همه ی آنها فقط یک کلید دارد؛ اراده.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

هر قدر علل و موجبات اندوه آدمی کمتر باشد، نیک بخت تر است و هر چه میزان خواسته ها و تمایلات کمتر باشد، زندگی او آرامتر و به نیکبختی نزدیکتر خواهد بود.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

ثروت حقیقی چیست؟ آفتابی که بر گدا و توانگر یکسان می تابد. تو ای توانگر، دل رنجه مکن که چرا گدا نیز در دنیای خویش خوشبخت است.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

باید پیوسته دگرگون شده، تجدید حیات کرده و جوان گردیم، در غیر این صورت، متعصب و سخت می شویم.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

زندگی اندک اندک به هر کس می فهماند چه کاره است.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

این تضادها هستند که ما را به کامیابی می رسانند.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

من در تولد خود نقشی نداشتم و در مرگ خود نیز نقشی ندارم؛ نقش من همه در زندگی من است.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید

 

/ 0 نظر / 11 بازدید